اگر دوست دارید به گردش شبانه بروید ، برای رقصیدن ، برقراری ارتباط با دوستان ، نوشیدن و صرف تفریح به دیسکو بروید. دیسکوها در قبرس شمالی به ویژه در بین جوانان بسیار محبوب است ، هرچند که کسی سن دوستداران دیسکو را تعیین نکرده است. دیسکوها در قبرس معمولاً دارای بار می باشد ، می توانید برقصید ، استراحت کنید و نوشیدنی بخورید. اگرچه معمولاً دیسك ها موسیقی ضبط شده را توسط دیسک پخش می كنند ، بعضی از آنها ممكن است گروههای موسیقی محلی را دعوت كنند.

Ice Kyrenia
Barcode Kyrenia
Night Park Kyrenia
Escape 821 2631 Kyrenia
Legend Disco 815 3223 Kyrenia
Lions Garden 364 8940 Famagusta
disco1