متقاضیانی که در ایران واحد هایی گذرانده اند و نمی خواهند این واحد ها را دوباره در دانشگاه های قبرس بگذرانند کافی است ترجمه رسمی ریز نمرات و سر فصل های آموزشی وزارت علوم در هر درس ترجمه (رسمی) کرده  و در هنگام ثبت نام به واحد آموزش  تحویل خواهی داد.

نکته بسیار مهم :

مدت زمان بررسی تطبیق واحد ها حداکثر ۲ هفته می باشد و از طریق ایمیل یا پرتال دانشجویی تان به شما اعلام می گردد.

*اگر از زمان گذراندن واحد های شما بیشتر از ۵ سال گذشته باشد تطبیق واحد ها به راحتی انجام نخواهد شد *

*همه ی واحد هایی که مربوط به رشته ی جدیدتان است تطبیق می شود *