در قبرس صرافی های ایرانی متعددی وجود دارد  که   برای اکثر دانشجویان انتقال ارز را انجام میدهند برای مثال خانواده ای می خواهد ۱۰۰ دلار تومان به حساب فرزندش در قبرس واریز کند باید به حساب ریالی  این صراف در ایران واریز کند و صراف همان لحظه معادل آن را با کمسیون بسیار کم تحویل دانشجو می دهد.این روش آسان ترین راه ارتباطی برای نحوه انتقال ارز می باشد.